Dit artikel verscheen in het tijdschrift "De Kluizenaar" van de heemkundige kring De Kluize.

In 1879 schreven Frans De Potter en Jan Broeckaert:

"Verdienstelijk man, te Meerdonk geboren -Den 13 juli 1878 overleed in deze gemeente een man, die zich in den nederigen kring, waarin hij was geplaatst, bijzonder nuttig heeft gemaakt. Zijn naam was Gustaaf-A. Peeters, zijn beroep dat van gemeentesecretaris en gezworen landmeter. Hij was in Meerdonk geboren den 18 februari 1819, gaf in 1870 zijne terecht geprezene 'Topografische kaart van het Land van Waas' en die van het 'Bestuurlijk Arrondissement Dendermonde' uit, en was een voornaam weldoener der Wasche polderstreek, voor welker gezondmaking hij veel gedaan heeft en dikwijls geraadpleegd werd."

Gustaaf Adolf Peeters werd geboren te Meerdonk op 18 februari 1819 als oudste kind van Jozef Frans Peeters, in tweede huwelijk op 26 maart 1818, met Maria Catharina Coppens van Kieldrecht.

Gustaaf Alfons trad op 1 september 1852 in het huwelijk met Prudentia Van den Bossche, die te Meerdonk geboren was op 17 maart 1831, dochter van Egidius en Maria Catharina De Bruyn. Ze bewoonden een herenhuis in de huidige Meerdonkdorpstraat n°7. Dit huis werd in de jaren negentig afgebroken.

Gustaaf Adolf Peeters was onderwijzer, gemeentesecretaris en gezworen landmeter.

Hij begon als hulponderwijzer bij vader Jozef Frans Peeters die gemeenteonderwijzer is geweest van1813 tot 1850. In oktober 1850 werd Gustaaf Adolf hoofdonderwijzer tot hij in 1863 ontslag nam in het onderwijs.

Hij werd gemeentesecretaris in 1846 toen Meerdonk afgescheiden werd van Vrasene. In 1807 werd Meerdonk als parochie erkend; in 1846 werd het ook als gemeente onafhankelijk. Dit werd als een grote opluchting ervaren en in heel het omliggende zei men "Meerdonk is op zijn eigen!". Deze spreuk is nog altijd gekend in bijna heel het Waasland, al gebruiken ze die verkeerd als "Meerdonk heeft zijn eigen gebruiken!" In de 18de eeuw had de gemeenteonderwijzer Jan Baptist Cauwels zich opmerkelijk ingezet in de strijd voor de eigenheid van zijn parochie. Bij de strijd voor de eigenheid van zijn parochie speelden vader en zoon Peeters wellicht op hun beurt een belangrijke rol. Gustaaf Adolf had alvast grote invloed bij de arrondissementscommissaris aan wie hij zijn "Kaart van het Land van Waas" in 1848 heeft opgedragen.

In het verslag van de eeste zitting van de gemeenteraad van 21 januari 1846 werd genoteerd: "Gustaaf Adolf Peeters werd voorgesteld als secretaris". Hij is heel zijn leven secretaris geweest.

Hij was een gezworen landmeter en befaamd cartograaf. De kaart van het Land van Waas tekende hij in 1848. Daarvan kwamen nog uitgaven in 1870, in 1876 en vijf jaar na zijn dood in 1883.

De kaart van het arrondissement van Dendermonde werd ook door hem getekend. Nog van zijn hand zijn de plannen van het kasteel van Temse. Een plattegrond van Meerdonk tekende hij in 1851.

Gustaaf Adolf Peeters is overleden op 13 juli 1878 in den ouderdom van 59 jaar. Zijn echtgenote is weduwe gebleven en stierf op 8 april 1914 in de gezegende ouderdom van 83 jaar. Het huwelijk was kinderloos gebleven.

Als sociaal man heeft hij in zijn testament bepaald dat hij al zijn goederen schonk aan de Godshuizen van Meerdonk, na de dood van zijn echtgenote en zijn beide zusters: Lidwina, zijn jongste zuster, is overleden op 14 januari 1895 als 'bestierster van het Godheidshuis te Lede bij Aalst'. Zijn oudste zuster Prudentia stierf als begijntje in het Couvent Sint Begga te Sint-Amandsberg op 20 februari  1900.

Het testament bepaalde verder: "Het bestuur der Godshuizen zal gehouden zijn jaarlijks te storten in de gemeentekas van Meerdonk eene som van tweehonderd francs om uitgereikt te worden in kledingstukken aan twintig behoeftige kinderen die gedurende het afgelopen schooljaar regelmatig en met vrucht de school zullen bijgewoond hebben. Deze beloonlingen zullen gegeven worden de helft voor de jongens en de wederhelft voor de meisjes".

Hij had ook gevraagd een zerk aan de muur van de kerk te plaatsen ten bedrage van 800fr ter nagedachtenis van de gever. Maar als er een nieuw kerkhof moest komen, vond men in de omtrek van het dorp geen geschikte grond door te lage ligging. Men bekwam danvan het polderbestuur een stuk dijk. Op 6 maart 1896 gaf men de toelating tot het plaatsen van een kruisbeeld op het nieuw kerkhof. Met toelating van de familie zal dit kruisbeeld bekostigd worden door het bestuur der Godshuizen, als uitvoering van het testament van wijlen Gustaaf Adolf Peeters. Dat kruis met witplaasteren Christusbeeld en met een treuwilg op de achtergrond siert nog altijd het centrum van het kerkhof. Aan de voet van het kruis staat het opschrift: 

Ter gedachtenis van

Mijnheer Gustaaf Adolf Peeters

geboren 18 febr. 1819

overleden 13 juli 1878

en van zijn echtgenote

Mevrouw Prudentia Van den Bossche

geboren 7 maart 1831

overleden 8 april 1914

E.H Cyriel Smet °15/09/1912  +14/411/1997