Prentkaarten gebouwen 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godshuis, gemeentehuis en school, de pastorij.

De zorg voor de behoeftigen werd ook in Meerdonk van ouds ter harte genomen. In de stichtingsbrief van 1685 staat te lezen dat de arme mensen van Meerdonk verder zullen geholpen worden van "den geheimen dish van de parochie Vrasene".

We vinden in de achttiende en negentiende eeuw het gebruik van "broodbedeling" aan de armen bij kerkelijke diensten.

En vanaf de oprichting van de gemeente Meerdonk kunnen wij de evolutie op de voet volgen.

Reeds in de tweede zitting van de gemeenteraad op 23 januari 1846 lezen wij het benoemen van vijf leden voor het bureau van weldadigheid, nl. Pastoor Reyns, Francis Dhane en Balduinus Bral, landbouwers, Constant Van Duyse, schepen en Domien Van Hove, particulier.

Op 25 maart beslist de gemeenteraad speciale subsidies te verlenen aan het bureau van weldadigheid omdat "ter oorzake van het mislukken der aardappelen en de daaruit volgende schaersheid der levensmiddelen men gedurende dezen winter buitengewone bedeelingen heeft moeten doen dewelke nog verscheidene maanden zullen voortduren". Op 27 april wordt Constant Van Duyse tot ontvanger benoemd.

Vanaf 1887 wordt in Meerdonk het Hospice geopend en wel op 25 juli. Wij vinden in het memorieboek van het Hospice, dat het vooral tot stand kwam door de zorgen van Pastoor Bogaert. Tot die tijd werden de toen bestaande gebouwen gebruikt als school. In 1888 en 1900 werden de gebouwen uitgebreid zoals het op bovenstaande prentkaart is te zien: een groot en hoog gebouw in de Margietstraat. In het jaar 1914 is de grillie geplaatst voor het klooster.

Tijdens de oorlog in 1918 diende een plaats van het klooster voor winkel ter bevoorrading tot 1919.

In augustus 1925 is het hospice en armenbureel veranderd in Commissie van Openbare Onderstand.

In 1952 is er een nieuwe stal achter de schuur bijgezet voor de kalveren en een plaats voor de wagen en de kar te zetten.

In het begin der jaren zestig verlaten de zusters van de Verrezen Zaligmaker, die bijna tachtig jaar de dienst hebben verzorgd in Meerdonk.

In 1968 wordt het hospice definitief gesloten. De bibliotheek en de jongens-Chiro zouden er nog enkele jaren een onderkomen vinden.

In 1973 wordt het gebouw gesloopt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voor 1864 diende café "Gemeentehuis", rechtover de kerkingang, als vergaderlokaal voor het gemeentebestuur. Van het polderbestuur van Verrebroek werd grond aangekocht om een gemeenhuis te bouwen. Dit gebeurde in 1864 naar een ontwerp van architect E. De Perre.

Aan de hoek van het gemeentehuis bemerken we een van de vijf petroleumlantaarns, die het dorp toen verlichtten. Hypoliet Hellemont kwam elke avond met een ladder deze lantaarns aansteken.

Naast het gemeentehuis werd later een school gebouwd. De lokalen en de muur die de speelplaats omzoomt zijn op deze oude prentkaart zichtbaar. Gedurende vele jaren stond dit gebouw ten dienste van de bevolking.

In 1979 moest het wegens zijn bouwvallige staat worden afgebroken. Men kan moeilijk stellen dat het hier om een historisch monument ging van onschatbare waarde. Toch is het een stuk lokale, beeldbepalende, schoonheid en eigenheid dat onherroepelijk verloren ging.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Op 5 november 1872 wordt beslist de heer Serrure, architect te St. Niklaas, de opdracht te geven tot het maken van een plan voor een nieuwe pastorij. De kerkraad heeft immers beslist in gelijke mate te zullen bijdragen in de kosten zoals de gemeente op voorwaarde dat de afbraak van de oude pastorij voor de kerkraad is en dat de kosten van het nieuw gebouw niet hoger liggen dan 16.000 fr. (€ 400). Op 18 maart 1873 wordt de begroting en het lastkohier goedgekeurd. Op 18 maart 1874 krijgen C.L. De Smedt, lid van de gemeenteraad en G.A. Peeters, lid van de kerkraad de opdracht toezicht uit te oefenen op het uitvoeren van de werken. We mogen dus aannemen dat de pastorij gebouwd is in 1874. De pastorij werd afgebroken in 1985.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

© 2011 - 2019 meerdonkopzijneigen.be